Μουσικό Πανεπιστήμιο

Μουσικό Πανεπιστήμιο

Τα Μουσικά Πανεπιστήμια από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 χωρίζονται πλέον σε 2 κατηγορίες.

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν:

  • το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, που ανήκει στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και
  • το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Ο τρόπος εισαγωγής στα παραπάνω τμήματα ισχύει ως έχει.
Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος εξετάζεται μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων στα 4 μαθήματα γενικής παιδείας ανάλογα με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει και στα 2 ειδικά μαθήματα:

α) Αρμονία

β) Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων (Dictée).

Απαραίτητη (αλλά όχι και ικανή) προϋπόθεση για την εισαγωγή στα παραπάνω τμήματα, είναι ο υποψήφιος να λάβει τουλάχιστον τη βάση (50/100) στο καθένα από τα δύο ειδικά μαθήματα.

Το επίπεδο των θεμάτων είναι αρκετά υψηλό και δεν εξασφαλίζεται ο στόχος μιας καλής επίδοσης σε καμμία περίπτωση μόνο με γνώσεις “υποχρεωτικού αρμονίας” όπως λέγεται. Χρειάζεται πλήρης και μεθοδική προετοιμασία έτσι ώστε να μπορέσει ο μαθητής να ανταποκριθεί με επιτυχία στο μάθημα αυτό.
Το δε Dictée, χρειάζεται κι αυτό με την σειρά του εμπειρία, γνώση, ικανότητα, μεθοδική μελέτη και πολλή εξάσκηση.
Και για τα δύο μαθήματα ισχύει πως όσο πιο νωρίς ξεκινήσει ο υποψήφιος την προετοιμασία τόσο αυξάνει τις πιθανότητες εισαγωγής του στις συγκεκριμένες σχολές.

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν:

  • Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (Κέρκυρα),
  • Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΠΑ.ΜΑΚ. (Θεσσαλονίκη)
  • Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Άρτα) και
  • Το Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (Κεφαλλονιά)

Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής γίνεται μόνο μέσω εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου που διοργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).

Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι, εξετάζονται μέσω εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου στα εξής μουσικά μαθήματα:

α) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων σε επίπεδο “Μέσης Σχολής” οποιουδήποτε οργάνου κλασικού παραδοσιακού ή μοντέρνου. Ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη.

β) Μουσική Αντίληψη και Γνώση, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών και ακουστικών μουσικών γνώσεων.

Επιπλέον οι υποψήφιοι, εξετάζονται μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων των Γενικών ή των Επαγγελματικών Λυκείων αντίστοιχα στο μάθημα:
α) Νεοελληνική Γλώσσα των Γενικών Λυκείων ή
β) Νέα Ελληνικά των Επαγγελματικών Λυκείων.

Για την εξαγωγή της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων συνυπολογίζονται ο βαθμός απολυτηρίου Λυκείου κάθε υποψηφίου, ο βαθμός που έλαβε στις πανελλαδικές εξετάσεις στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» των Γενικών Λυκείων ή «Νέα Ελληνικά» των Επαγγελματικών Λυκείων και ο βαθμός στα μαθήματα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» με τους εξής συντελεστές:

α) ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» αντιστοιχεί στο 30% της συνολικής βαθμολογίας,
β) ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» αντιστοιχεί στο τριάντα 30% της συνολικής βαθμολογίας,
γ) ο βαθμός στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» των Γενικών Λυκείων ή «Νέα Ελληνικά» των Επαγγελματικών Λυκείων αντιστοιχεί στο 30% της συνολικής βαθμολογίας,
δ) ο βαθμός του Απολυτηρίου Λυκείου αντιστοιχεί στο 10% της συνολικής βαθμολογίας.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εισαγωγή του υποψηφίου στα ανωτέρω τμήματα είναι:
α) ο υποψήφιος να επιτύχει σε καθένα μουσικό μάθημα βαθμό τουλάχιστον ίσο με το 30% του άριστα,
β) ο μέσος όρος των βαθμών των δύο μουσικών μαθημάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 50% του άριστα και
γ) ο υποψήφιος να έχει προσέλθει στην εξέταση του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα» των Γενικών Λυκείων ή «Νέα Ελληνικά» των Επαγγελματικών Λυκείων.

Η προετοιμασία του υποψήφιου σύμφωνα με το νέο τρόπο εισαγωγής προϋποθέτει ευρύτατο πεδίο γνώσεων πάνω σε πολλά μουσικά αντικείμενα, κριτική σκέψη και οπωσδήποτε ικανοποιητικότατο επίπεδο στο μουσικό όργανο της επιλογής του.
Κάτι τέτοιο χρειάζεται μια πολύ εντατική, σωστά στοχευμένη και μεθοδική προετοιμασία, η οποία θα πρέπει να ξεκινήσει όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Τέλος να σημειωθεί πως ο υποψήφιος εάν επιθυμεί, έχει δικαίωμα να συμμετέχει και στους δύο τρόπους εξέτασης για όλα τα τμήματα των Μουσικών Πανεπιστημίων και να κάνει την τελική του επιλογή όταν θα έχουν πλέον εξαχθεί οι αναλυτικές βαθμολογίες συμπληρώνοντας το μηχανογραφικό του δελτίο.
Σε αυτή όμως την περίπτωση όμως είναι προφανές πως θα εξεταστεί στα 4 μαθήματα γενικής παιδείας και σε 4 ειδικά. Δύο του παλαιού τρόπου εισαγωγής και δύο του νέου.